menu


*historia przedszkola*

Początki przedszkola przy ulicy Łąkowej
sięgają czasów powojennych i są ściśle związane z fabryką porcelany. Ulica Łąkowa powstała w czasie budowy fabryki porcelany, a więc w latach 1895-96. Początkowo jej nazwa brzmiała „Za Fabryką Porcelany”. Po 1945 roku uzyskała nazwę Łąkowa. Na terenie fabryki podbudowano, w tym samym czasie co budynek główny, budynek mieszkalny dla właściciela i dwa dla urzędników. W tym pierwszym znajduje się dzisiaj przedszkole, dwa pozostałe zburzono. Fabryka porcelany oznaczona jest numerem 2, i taki sam numer posiada przedszkole. Zespół fabryczny, łącznie z budynkiem przedszkola znajduje się w rejestrze konserwatora zabytków. Pierwszą wzmiankę o przedszkolu znajdujemy w „Kronice 125-letnie historii ceramiki stołowej w Chodzieży”. W rozdziale „Plan 3-letni 1947 – 1949” odnotowano: „Natychmiast tuż po wyzwoleniu z okupacji i przejęcie władzy przez klasę robotniczą, kierownictwa zakładów otoczyły wzmożoną opiekę socjalno – bytową. Przy zakładzie porcelany uruchomione zostaje w dawnym budynku mieszkalnym niemieckiego dyrektora fabryki na parterze i I piętrze przedszkole na 80 dzieci”.

Kolejne losy przedszkola
w latach co najmniej 1949 – 1954 związane są ulicą Daszyńskiego. Zarys historyczny przedszkola w latach 1952 – 1985 oparty został na wspomnieniach byłej pani dyrektor – Krystyny Mańczak. Przedszkole znajdowało się w drewnianym baraku, w którym połowę zajmowała świetlica zakładowa. W części przedszkolnej były dwie sale zajęć i jedna sala zabaw, obszerna łazienka, szatnia, kuchnia i biuro. Pani Mańczak dzisiaj ocenia warunki, jakie wówczas panowały w przedszkolu jako bardzo dobre. Pani dyrektor swą pracę w przedszkolu rozpoczęła po przeniesieniu z Piły w roku szkolnym 1952/1953.

Zastępowała kierowniczkę przedszkola panią Gertrudę Łochowicz, która przebywała na urlopie macierzyńskim. Funkcjonowały wówczas dwie grupy; dzieci młodszych (3-4 latki) i starszych (5,6 latki). Przedszkole pracowało w systemie 5 i 9 godzinnym. Część dzieci zabierana była przez rodziców już o godz. 13 – tej.

Obok przedszkola rozpoczęła się budowa nowego żłobka zakładowego.
Po ukończeniu budowy w 1954 r. przeniesiono dzieci z tymczasowego żłobka przy ulicy Łąkowej, a przedszkole przeniesiono właśnie na ulicę Łąkową, gdzie otwarto trzeci oddział. Początkowo warunki lokalowe były bardzo skromne, ponieważ mieszkały tam również rodziny pracowników porcelany, które czekały na mieszkania w nowym budownictwie zakładowym. Po opuszczeniu mieszkań przez lokatorów, dzieci zyskały dodatkowe pomieszczenia na salę zabaw i sypialnię. Na początku lat 60-tych placówka przeszła na 9 – godzinny tryb pracy. W każdym nowym roku szkolnym przybywało dzieci, ale warunki nie pozwalały na rozszerzenie działalności, bowiem zaplecze kuchenne oraz inne pomieszczenia gospodarcze nie spełniały wymogów sanitarnych. Zdecydowano o remoncie kapitalnym obiektu. Na czas trwania remontu szukano miejsc w mieście na rozlokowanie dzieci.

I tak utworzono jeden oddział w Przedszkolu nr 2 przy ulicy Bosej 12.
Drugi w sali konferencyjnej w pomieszczeniu CHZPiP nr 2 w bardzo ciężkich warunkach. Trzeci oddział powstał w Przedszkolu przy ul. Mickiewicza 3. Dziesięcioro dzieci umieszczono w przedszkolu przy ulicy Traugutta. Okres remontu (1970-1972), zdaniem pani Mańczak był najtrudniejszym czasem w pracy dydaktyczno – wychowawczej i organizacyjnej placówki. W roku 1972 zakończono remont kapitalny budynku, po którym cały obiekt przeznaczono na przedszkole oraz świetlicę dla dzieci pracowników CHZPiP. Powstał czwarty oddział przedszkolny. Na parterze umieszczono dwie grupy dzieci młodszych z dużą salą zabaw, łazienką dla każdej grupy i wspólną szatnią. Tak samo wyglądało na piętrze. Powstały także pokoje: lekarskie oraz dla pracowników administracyjnych, a na parterze kancelaria przedszkola. Kuchnia wraz z zapleczem gospodarczym, szatnią oraz łazienką znalazła swoje miejsce w piwnicach budynku. Zainstalowano windę do przewożenia posiłków. Placówka dysponowała placami zabaw wyposażonymi w sprzęt do zabaw ruchowych i do nauki znaków drogowych ze ścieżką rowerową. Na drugim piętrze budynku została otwarta świetlica szkolna z osobnym wejściem. Po likwidacji świetlicy przedszkole zyskało kolejne pomieszczenia dla piątej i szóstej grupy.

W ten sposób powstało przedszkole
na 180 miejsc, które były w pełni wykorzystane. Zaangażowano więcej nauczycieli. Rotacja kadry była jednak duża. Niektóre panie pracowały krótko, część starej kadry odchodziła z powodów rodzinnych do innych miast. Na ich miejsce przychodziły nowe. Wszystkie już po odpowiednich szkołach, dobrze przygotowane do zawodu. W tym czasie dzieci brały udział w różnych uroczystościach wewnętrznych, jak i tych na rzecz zakładu CHZPiP, takich jak, np. Dzień Chemika, Dzień Kobiet. Placówka początkowo podlegała całkowicie zakładowi pracy i nosiła nazwę Przedszkole nr 1 Chodzieskich Zakładów Porcelany i Porcelitu.

W latach 70 – tych część obowiązków przejął Wydział Oświaty z częścią budżetu. Placówka otrzymywała pozytywne oceny po wizytach i kontrolach sanepidu. Otrzymała również Nagrodę Kuratora za wyposażenie ogrodu przedszkolnego. Po przejściu pani Krystyny Mańczak na emeryturę w roku 1985 na stanowisko dyrektora przedszkola powołana została pani Julia Szwark. Funkcję dyrektora pełniła do czasu przejścia na emeryturę w 2003r.

Po zmianach ustrojowych w 1989r
wszystkie placówki zakładowe przeszły pod nadzór Wydziału Oświaty. Przedszkole zmieniło nazwę na Miejskie Przedszkole nr 4 w Chodzieży. W tym czasie funkcjonowało 6 oddziałów. W latach 2002 – 2004 na II piętrze budynku mieściła się klasa OHP. W placówce sukcesywnie dokonywano drobnych remontów, wymieniano sprzęt kuchenny. Oddziały wzbogacono o nowe zabawki i pomoce dydaktyczne. Zakupiono meble do Sali na I piętrze i do kącików lalek do wszystkich grup. Staraniem pani dyrektor, fabryka porcelany przez długie lata zaopatrywała przedszkole w zestawy porcelanowe dla dzieci. W ramach zajęć dodatkowych wprowadzono religię, a z czasem i język angielski. Pani dyrektor skutecznie mobilizowała kadrę pedagogiczną do podwyższania swych kwalifikacji.

W 2003 r. nowym dyrektorem, wybranym w drodze konkursu, została pani Agnieszka Stołowska, która swą funkcję sprawowała przez okres 5 lat. W okresie niżu demograficznego przez 2 lata w przedszkolu funkcjonowały tylko 3 oddziały, potem ich liczba wzrosła do 6. W tym czasie nastąpiła wymiana pieca z węglowego na miałowy oraz osuszono budynek. Pozyskano fundusze z Urzędu Miejskiego na remont kuchni, wymieniono sprzęt kuchenny, zakupiono wózki do rozwożenia posiłków. W łazienkach założono przepływowe ogrzewacze wody. Zakupiono komplet mebli do 2 sal na parterze oraz sprzęt do sali gimnastycznej. Organizowano festyny i kiermasze, a dochód z tych imprez przeznaczono na doposażenie placówki. Z funduszu Rady Rodziców zakupiono sprzęt audio do wszystkich grup. Przedszkole wzbogaciło się o sprzęt komputerowy, 2 drukarki, kserokopiarkę. W roku 2007 w placówce znajdowało się 6 komputerów, w tym 4 stanowiska komputerowe dla dzieci. Założono stronę internetową przedszkola, która umożliwiała większą promocję placówki. Przedszkole wydawało cyklicznie swą gazetkę „Wesoła Czwóreczka”, w której zamieszczano utwory literackie, zadania dla dzieci, informacje i porady dla rodziców. Powstała bogata baza pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć nowatorskimi metodami pracy. W 2003r. wprowadzono zajęcia rytmiczne przy pianinie. Po 4 latach urządzono gabinet logopedyczny i wprowadzono kolejne zajęcia dodatkowe – logopedię i terapię pedagogiczną. W przedszkolu powstała sala Teatralna, w której odbywały się cykliczne „Spotkania z kulturą” oraz uroczystości przedszkolne. Znacznie rozszerzono kalendarz imprez oraz nasilono współpracę ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym. Rozpoczęto prowadzenie obszernych kronik, w których dokumentowano najważniejsze wydarzenia z życia przedszkola.

Dyrektorki: W roku 2008
po skończonej kadencji dyrektora p. A. Stołowskie placówką kieruje p. Lucyna Różewicz. Jest to dyrektor, który objął stanowisko po wygraniu konkursu na dyrektora Przedszkola. Na dużą uwagę zasługuje zaangażowanie dyrektora w remonty, wzbogacenie placówki o nowe sprzęty i renowację obiektu przedszkolnego oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych w placówce. Placówka liczy 125 dzieci.

Przedszkole w roku szkolnym 2009/2010
To rok szczególny. Właśnie wtedy w przedszkolu zwiększa się liczba miejsc dla dzieci. Wcześniej często rodzice poszukiwali we wszystkich przedszkolach naszego miasta wolnego miejsca dla swojego malucha. Dyrektor Lucyna Różewicz przy współudziale pracownika Urzędu Miejskiego pisze projekt na pozyskanie środków finansowych na dodatkowy oddział w przedszkolu. I tego właśnie roku placówka przy ulicy Łąkowej otrzymuje środki unijne na utworzenie dodatkowego oddziału. Dzięki projektowi „Przedszkole na dobry początek” dzieci znalazły miejsce w przedszkolu. Grupa liczyła 25 dzieci. Pobyt dzieci przez 10 miesięcy był bezpłatny dla rodziców. Placówka wzbogaciła się o nowoczesne wyposażenie sal w meble oraz sprzęt komputerowy i audiowizualny.

Placówka liczy 150 dzieci.
Przed budynkiem przedszkola od lat możemy podziwiać piękny okaz drzewa, które liczy około 130 lat. Jest to dąb szypułkowy. W ostatnich latach dzieci i dorośli uroczyście obchodzą jego święto. Tak też stało się 10 X 2009r. Głównym celem obchodzonego „Święta Drzewa” było rozbudzenie wśród dzieci zainteresowania środowiskiem przyrodniczym i zwrócenie uwagi na piękno najbliższego otoczenia. Wszystkie dzieci tego dnia ubrały się na zielono. Gościły w przedszkolu pana leśniczego J. Cieślika, który pochwalił dzieci za dobrą opiekę nad „Dębusiem Olbrzymkiem”. Tego pamiętnego dnia rodzice wystąpili w przedstawieniu pt: „Ekologiczny Czerwony Kapturek”. Po występach przedszkolacy złożyli ekologiczne ślubowanie, rozwiązały zagadki i otrzymały dyplomy „Małego ekologa”. Na koniec uroczystości sadzono drzewka wraz z gośćmi. Co roku nauczyciele wraz z dziećmi przygotowują inną formę dobrej zabawy wokół Dębusia.

Przedszkole w roku szkolnym 2010/2011
W latach 2008-2010 został przeprowadzony remont: pomieszczeń kuchennych, sal przedszkolnych na parterze i 1 piętrze oraz kompleksowy remont pomieszczeń na II piętrze. Wymieniono 99% okien w placówce. Część remontów została wykonana przez sponsorów. Dyrektor we współpracy z Burmistrzem i Radą Rodziców pozyskała środki na: wyposażenie ogrodu przedszkolnego. Dzięki sponsorowi w ogrodzie przedszkolnym powstała ścieżka rowerowa, która liczy ok. 80m o nawierzchni z kostki polbrukowej, którą w znaki wyposażył pilski WORD. Wyremontowano holl przedszkolny i dwie szatnie. Zagospodarowano nieużywane dotąd pomieszczenia w przedszkolu na gabinety: logopedyczny, terapeutyczny, psychologiczny Wyremontowano wszystkie kominy łącznie z montażem wkładu kominowego. Pozyskano sponsorów na drzewka iglaste, drzewka owocowe którymi został obsadzony ogród przedszkolny. Placówka liczy 175 dzieci i ma 7 oddziałów.

Przedszkole w roku szkolnym 2011/2012
Przedszkole aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym. Jest to zupełnie nowa inicjatywa, której forma zależy od pomysłowości dyrektora, nauczycieli a także całego personelu przedszkola.

Równocześnie z pracą dydaktyczno-wychowawczą trwa kontakt z zakładami pracy miasta Chodzieży, dzieci odwiedzają np.: podopiecznych DPS i przedstawiają zdobyte w przedszkolu umiejętności. Wszystkie ważne dla placówki wydarzenia są zamieszczane w przedszkolnej kronice.
Pierwszy raz w historii przedszkola wszyscy pracownicy wcielili się w role aktorów i wystąpili w dwóch przedstawieniach na scenie Chodzieskiego Domu Kultury. W ciągu całego roku odbywały się w przedszkolu programy artystyczne przygotowane z okazji świąt, dni okolicznościowych, dzieci reprezentowały placówkę występując np.: w „Festiwalu Śpiewających Przedszkolaków”, konkursach plastycznych, realizowanych programach. Często wyjeżdżały na wycieczki bliższe i dalsze. Wszystkie prowadzone w przedszkolu działania służą pobudzaniu dzieci do aktywności i działania równocześnie z dobrą zabawą. Przedszkole pracuje na 2 zmiany ma 9 oddziałów przedszkolnych i liczy 216 dzieci.
Mimo tak dynamicznego rozwoju, zaangażowania pracowników w wychowanie dzieci w kwietniu 2012 r.Miejskie Przedszkole Nr 4 ulega likwidacji.

Powstaje nowa placówka „Niepubliczne Przedszkole NR 4 o profilu edukacyjno-przyrodniczym „Pod Dębusiem Olbrzymkiem” Lucyna Różewicz 64-800 Chodzież ul. Łąkowa 2. Jest to placówka 5 oddziałowa, która liczy 125 dzieci.

historia


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Niepubliczne Przedszkole nr 4 o profilu edukacyjno-przyrodniczym Pod Dębusiem Olbrzymkiem Lucyna Różewicz, ul.Łąkowa 2, 64-800 Chodzież

2. Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować: e-mail: iod@przedszkole4chodziez.com

3. Cele i podstawy przetwarzania:
1) Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody.
2) W celu zawarcia umowy, jej wykonania na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą.
3) W celu marketingu bezpośredniego oraz przygotowania i przedstawienia oferty usług własnych administratora.

4. Komu możemy przekazywać Twoje dane:
1) dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa;
2) firmom współpracującym z którymi posiadamy podpisane umowy i tylko jeśli jest to niezbędnie konieczne.
5. Twoje dane nie są przekazywane poza Unię Europejską.

6. Okres przechowywania danych:
Jeśli jesteś naszym klientem i Twoje dziecko uczęszcza do naszej placówki oraz utworzyliśmy dla niego dokumentację, mamy obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 5 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń. Przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane.

7. Twoje prawa:
1) Przysługuje Tobie prawo żądania dostępu do podanych przez Ciebie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
2) Ponadto, przysługuje Tobie prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej cofnięciem.
3) Dodatkowo, przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznasz, że podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

8. Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w formie zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym w formie profilowania.