menu


*rekrutacja*

  KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO (pdf)  


Zasady i kryteria przyjęć dzieci do przedszkola:


- do placówki przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat,
- dzieci przyjmowane są do przedszkola na podstawie karty zgłoszeń dziecka,
- osoby niebędące obywatelami polskimi są przyjmowane do przedszkola na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich. Termin składania kart ustala dyrektor przedszkola.

Dzieci niepełnosprawne przyjęte zostają przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i są objęte kształceniem specjalnym. Przedszkole gwarantuje kompleksową pomoc psychologiczno- pedagogiczną.
Do przedszkola przyjmujemy dzieci w ciągu całego roku szkolnego w zależności od liczby wolnych miejsc.


Czesne wynosi – 240,00 zł miesięcznie i nie podlega zwrotowi.

 Ulgi: w przypadku , gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z rodziny opłata stała ulega obniżeniu:
        - 40 % za drugie dziecko i wynosi 144,00 zł
        - 70 % za trzecie i każde następne dziecko i wynosi 72,00 zł

Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego są zwolnione z czesnego całkowicie.
Opłata stała obejmuje:realizację podstaw programowej oraz nieodpłatne zajęcia dodatkowe takie jak:rytmika,języki,religia,sensoplastyka,terapia ręki ,kynoterapia,logo rytmika,gimnastyka korekcyjna,terapia psychologiczna,terapia ręki,zajęcia rewalidacyjne,zajęcia kompensacyjne z terapii pedagogicznej, zajęcia aktywizującymi metodami metodą ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, System Edukacji przez Ruch , Kinezjologii edukacyjnej Dennisona.

Udział dzieci w koncertach muzycznych, teatrzykach na terenie przedszkola oraz dział w uroczystościach przedszkolnych.
Wyposażenie dzieci w artykuły do zajęć plastycznych i organizacja dodatkowych warsztatów dla dzieci i rodziców.
Odpłatność za wyżywienie wynosi 5,00 zł dziennie i podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.

dokumenty rekrutacyjne można pobrać z działu DOKUMENTY na naszej stronie


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Niepubliczne Przedszkole nr 4 o profilu edukacyjno-przyrodniczym Pod Dębusiem Olbrzymkiem Lucyna Różewicz, ul.Łąkowa 2, 64-800 Chodzież

2. Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować: e-mail: iod@przedszkole4chodziez.com

3. Cele i podstawy przetwarzania:
1) Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody.
2) W celu zawarcia umowy, jej wykonania na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą.
3) W celu marketingu bezpośredniego oraz przygotowania i przedstawienia oferty usług własnych administratora.

4. Komu możemy przekazywać Twoje dane:
1) dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa;
2) firmom współpracującym z którymi posiadamy podpisane umowy i tylko jeśli jest to niezbędnie konieczne.
5. Twoje dane nie są przekazywane poza Unię Europejską.

6. Okres przechowywania danych:
Jeśli jesteś naszym klientem i Twoje dziecko uczęszcza do naszej placówki oraz utworzyliśmy dla niego dokumentację, mamy obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 5 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń. Przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane.

7. Twoje prawa:
1) Przysługuje Tobie prawo żądania dostępu do podanych przez Ciebie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
2) Ponadto, przysługuje Tobie prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej cofnięciem.
3) Dodatkowo, przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznasz, że podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

8. Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w formie zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym w formie profilowania.